کمیته انضباطی

 

کمیته انضباطی تحت نظر معاونت دانشجوئی فعالیت می کند و متشکل از مسئولین واحد دانشگاهی و نماینده دانشجویان است و وظیفه رسیدگی به تخلفات دانشجویان را بر عهده دارد .

 

تخلفات :

  1. آموزشی و اداری       2. جرائم عمومی و قضایی       3. تخلفات اخلاقی
  1. تخلفات آموزشی :

تعریف تقلب : استفاده از هر آنچه که دانسته های دانشجو را در جلسه امتحان افزایش داده یا موجب تغییر نمره درس مربوطه شود و مصادیق آن عبارتند از : استفاده غیرمجاز از کتاب ، جزوه ، یادداشت ، ماشین حساب ، تلفن همراه ، ام پی تری پلیر و ... که در صورت تقلب نمره درس 25/0 خواهد بود .

یکی دیگر از موارد تقلب خارج نمودن پاسخنامه از جلسه امتحان ، امحاء ورقه و پاره کردن آن که برای متخلف   نمره 25/0 در درس مذکور و منع موقت از تحصیل را در پی خواهد داشت .

فرستادن دیگری به جای خود به جلسه امتحان : نمره 25/0 در آن درس و منع موقت از تحصیل خواهد بود . شرکت به جای دیگری در امتحان : منع موقت از تحصیل خواهد داشت .

تخلف : نقض مقررات جلسه امتحان بدون ارتکاب فعل یا وجود قرائن دیگر که عامل معنوی را محرز کندو هر آنچه که موجب افزایش دانسته های دانشجو نشود که اهم مصادیق آن عبارتند از :

همراه داشتن کتاب ، جزوه ، برگه امتحانی ، ترک جلسه امتحان پس از رویت سوالات و فراهم نمودنشرایط برای استفاده سایر دانشجویان از پاسخنامه خود یا کمک به دیگران برای پاسخگوئی سوالات

 

 

 

جرایم عمومی و قضایی :

تهدید ، توهین یا فحاشی یا هتک حرمت ، افترا یا نشر اکاذیب ، ضرب و جرح ، جعل و سرقت می باشد  که مطابق آیین نامه انضباطی برخورد خواهد شد .

تخلفات اخلاقی :

استعمال مواد مخدر ، استفاده از ابزار قمار ، استفاده از مشروبات الکلی ، پخش تصاویر غیر اخلاقی ، عدم رعایت پوشش اسلامی و استفاده از پوشش غیر متعارف و آرایش مبتذل ، عدم رعایت شئونات دانشجوئی ، ایجاد  مزاحمت ، عدم رعایت موازین قطعی شرعی در ارتباط با نامحرم که مطابق آیین نامه برخورد خواهد شد .

نکته مهم : تمام موارد انضباطی دانشجو در پرونده آموزشی ایشان درج می گرددودرزمان استعلام جهت استخدام ، قبولی در مقطع بالاتر و.... برای فرد ایجادمشکل می گردد.