انواع وام دانشجویی

 

 

 

2- وام مسکن:به منظور تامین بخشی از هزینه مسکن دانشجویان غیر بومی در صورت ارائه اجاره نامه مورد قبول است.

بهره مند شود.

5- وام کمک هزینه تحصیلی: جهت خرید کتاب ولوازم تحریر پرداخت می گردد