آیین نامه نقل و انتقالات

 

تعاریف

واحد مقصد: واحدی که دانشجو جهت ادامه تحصیل آن را انتخاب می نماید.

میهمانی: تحصیل دانشجو در واحد مقصد به طور موقت.

زمان ارئه درخواست :

ضوابط انتقال و میهمانی:

1-1)انتقال و میهمانی به گروه 1 جدول همطرازی به طور مطلق ممنوع می باشد (به استثنای موارد خاص آیین نامه).

3-1) انتقال یا میهمانی در داخل گروه 2 جدول همطرازی با موافقت واحدهای مبدأ و مقصد و تایید معاونت دانشجویی دانشگاه امکان پذیر است.

5-1) انتقال از گروه 3 به گروه 2 جدول همطرازی تا سقف ده درصد ظرفیت با موافقت واحدهای مبدا و مقصد و تایید معاونت دانشجویی دانشگاه مجاز است.

ماده 2- ازدواج - فوت:

1-2)انتقال آن دسته از دانشجویان دختر که پس از ثبت نام در آزمون ورودی دانشگاه ازدواج دائم نموده اند؛ به محل زندگی همسر یا واحدی که رشته در آن دایر است بدون هیچ محدودیتی انجام می شود و چنانچه قبل از ثبت نام در آزمون ورودی دانشگاه ازدواج دائم نموده اند نیز به هر یک از گروههای جدول همطرازی بلامانع است به استثنای گروه 1 که در صورت احراز حداقل نمره آزمون آخرین فرد قبولی در واحد مقصد به گروه 1 نیز امکان پذیر است.

تبصره1 : انتقال (دائم یا موقت )دانشجویان زن در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای که پس از ثبت نام در آزمون ورودی دانشگاه ازدواج دائم نموده اند ، به هر یک ازواحد های گروه یک جدول همطرازی به شرط احراز حداقل نمره آزمون واحد مقصد امکان پذیر می باشد.

 فوت:

4-2) در صورت فوت پدر و مادر دانشجوی مجرد بعد از ثبت نام دانشجو در آزمون ورودی دانشگاه،‌دو ترم میهمانی به محل زندگی والدین امکان پذیر است.

ماده 3- چند دانشجویی،‌کارکنان دولت:

1-3) در صورتی که در یک خانواده سه دانشجوی مجرد یا بیشتر همزمان در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول تحصیل باشند، انتقال دو نفر یا بیشتر از آنان به محل اشتغال به تحصیل سایر عضو خانواده (به استثنای گروههای 1 و 2) که رشته در آن دایر باشد امکان پذیر است.

تبصره: چنانچه شهر محل تحصیل سایر اعضای خانواده فاقد رشته تحصیلی دانشجوی متقاضی انتقال باشد، دانشجو به یکی از شهرهای همجوار منتقل می گردد.

3-3) چنانچه کارمند دولت یا نیروهای مسلح در حین خدمت در شهری در آزمون دانشگاه آزاد اسلامی آن شهر شرکت نموده و پذیرفته شود، در صورتی که محل خدمت وی پس از ثبت نام در آزمون ورودی دانشگاه به شهر دیگری منتقل شود با ارائه حکم انتقال از بالاترین مقام سازمان ذیربط، می تواند به دانشگاه شهر محل خدمت جدید خود منتقل شود.

ماده 4- شاهد و ایثارگر،‌هیات علمی، دانش آموزان سماء، بیماران خاص و معلولین:

1-4) انتقال همسر و فرزندان شهید و مفقودالاثر به کلیه واحدهای دانشگاهی پس از تایید کمیسیون ایثاررگران سازمان مرکزی بلامانع است.

2-4) انتقال همسر و فرزندان اعضای هیات علمی رسمی و تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی به هر یک از گروههای جدول همترازی امکان پذیر است.

4-4) انتقال فرزندان اعضای هیات علمی رسمی تمام وقت دانشگاههای دولتی که در هر یک از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته شده اند؛ در صورت برقراری تفاهم نامه و براساس بخشنامه مورد توافق به هر یک از گروههای جدول همطرازی امکان پذیر است.

5-4) انتقال فارغ التحصیلان ممتاز سماء پس از قبولی در آزمون دانشگاه و با تایید مکتوب سازمان سماء مبنی بر داشتن شرایط زیر به هر یک از گروههای جدول همطرازی امکان پذیر است.

- در تمام مدت تحصیل در دبیرستان مردود نشده و درس یا دروس تجدیدی نداشته باشد.

- اعطای امتیاز فوق با معرفی فارغ التحصیلان ممتاز از طرف واحد دانشگاهی و تایید مراتب توسط ریاست سماء بایستی توسط معاونت دانشجویی دانشگاه انجام گیرد.

بیماران خاص و معلولین:

ب) نحوه بررسی درخواست و اسناد و مدارک مثبته دانشجویان:

جدول همطرازی:

-اخذ فرم تعهدنامه مربوط به صحت مدارک مثبته از دانشجو

-تصویر برابر اصل شده صفحات اول و دوم شناسنامه زوجین ضمن رویت اصل شناسنامه ها

-اصل گواهی محضر با مهر برجسته مربوط به ازدواج از محضر محل وقوع عقد

-اخذ فرم تعهدنامه مربوط به صحت مدارک مثبته از دانشجو

-اصل گواهی فوت صادره از اداره ثبت احوال

-اصل حکم سرپرستی، قیم نامه یا کفایت که به تایید مراجع ذیصلاح (دادگستری یا مجتمع قضایی) رسیده باشد.

چند دانشجو در یک خانواده:

-تصویر برابر اصل شده از تمامی صفحات شناسنامه دانشجویان و والدین، ضمن رویت اصل شناسنامه ها

کارکنان دولت:

-اصل حکم انتقال اداری که به تایید بالاترین مقام اداری رسیده باشد.

-اخذ فرم تعهدنامه مربوط به صحت مثبته از دانشجو

همسر و فرزندان محترم شهدا و ایثارگران ضمن مراجعه به اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران استانها و شهرستانهای محل تشکیل پرونده، برابر دستورالعمل کمیسیون ایثارگران نسبت به تکمیل فرم و ارائه مدارک اقدام نمایند.

-تصویر برابر اصل شده آخرین حکم کارگزینی عضو هیات علمی

-ارائه معرفی نامه از محل کار،‌مبنی بر تمام وقت و رسمی بودن عضو هیات علمی

تایید ریاست سازمان مبنی بر ممتاز بودن دانشجو به همراه مدارک مندرج در آیین نامه.

-اصل مدارک بیماری مربوط به دانشجو

-اظهار نظر پزشک معتمد واحد ضمن تکمیل فرم شماره 3 وتایید دانشگاه علوم پزشکی شهرستان مربوطه یا مراکز درمانی وابسته.

-اخذ فرم تعهدنامه مربوط به صحت مدارک مثبته از دانشجو

-پس از تشکیل پرونده،‌دانشجو توسط پزشک معتمد واحد مورد معاینه قرار گرفته و در صورت تایید بیماری و عدم ارائه امکانات درمانی در شهر محل تحصیل، پرونده پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی یا مراکز درمانی وابسته ارسال و در صورت تایید مراتب،‌پس از ثبت در سایت انتقالات توسط واحد مبدا جهت تایید نهایی به حوزه دانشجویی سازمان مرکزی دانشگاه ارسال شود.

- نظریه کمیسیون پزشکی سازمان مرکزی دانشگاه پس از تایید ریاست محترم دانشگاه قطعی و قابل اجراست.

شرایط لازم برای صدور گواهی در صورتیکه مشکل مالی نداشته و یا فایل دانشجو از سوی قسمتهای دیگر بسته نباشد بصورت زیر می باشد :

2- تحویل آن پس از 48 ساعت دیگر از دانشکده مربوط