کارت دانشجویی و تغذیه

 

کارت دانشجویی و تغذیه  (pvc) :

از کارتهای pvc  می توان به عنوان کارت غذا و کارت شناسایی استفاده نمود.

طریقه استفاده برای رزرو غذا بصورت زیر می باشد  :

بایستی به سایت اتوماسیون تغذیه واحد مراجعه نموده و شماره دانشجویی و کلمه عبور که عدد یک می باشد را وارد نماید و بعداز افزایش اعتبار می توانید  غذای خود را به صورت یک هفته جلوتر رزرو نمایید. شایان ذکر است جهت اخذ کارت شناسایی به هیچ عنوان بصورت حضوری به دفتر اتوماسیون تغذیه مراجعه ننموده و بایستی از اداره دانشجویی دانشکده خود پبگیری نمایند .