معرفی اداره

 

اداره تربیت بدنی واحد اسلامشهر با جذب ورزشکاران دانشجو وتشکیل تیم های مختلف ورزشی در بیشتر مسابقات منطقه ای وکشوری شرکت می نماید ودراین راستا دارای عنواین قهرمانی متعددی در سنوات گذشته می باشد . دانشجویان گرامی با توجه به رشته ورزشی که فعالیت دارند می تواند در تیم های مختلف ورزشی دانشگاه ثبت نام نمایند .