معرفی فارغ التحصیلان

 

 

دانشجویانی که کلیه واحد های درسی رشته مربوطه را برابر سرفصل مصوب و طبق برنامه معمول دانشگاه آزاد اسلامی با موفقیت گذرانده باشندودرنهایت موفق به اخذ معدل کل حداقل 12 شده باشند ، دانش آموخته شناخته می شود .

نکاتی که دانشجویان در طی نیمسال آخر تحصیلی می بایست مد نظر داشته باشند :

  •  مراجعه به بایگانی آموزش درخصوص اطمینان ازموجود بودن اصل مدرک پایه و تائیدتحصیلی درپرونده .
  •  اطمینان از مطابقت داشتن مندرجات شناسنامه با مدرک پایه و لیست نمره و رتبه قبولی صادره ازمرکز آزمون.
  •  تذکر : درصورتیکه مندرجات هر یک از موارد ذکر شده دربند های بالا دارای نقص باشد ، جهت رفع آن به اداره ثبت نام پذیرش واحد مراجعه و نسبت به اصلاح آن اقدام نماید .
  •  تحویل مدارک فارغ التحصیلی مندرج در بندهای ذیل به اداره امور دانشجوئی دانشکده.