صدورگواهینامه موقت و دانشنامه

* صدورگواهینامه موقت و دانشنامه :

پس از بررسی پرونده و نبود نقص ، گواهینامه موقت در کمترین زمان ممکن صادر و تحویل شخص فارغ التحصیل می گردد .

تحویل مدرک فارغ التحصیلی اعم از گواهینامه موقت و دانشنامه تنها به فرد دانش آموخته و یا کسانیکه از دانش آموخته وکالت نامه رسمی دارند امکان پذیر است.

- تبصره : گواهینامه موقت و دانشنامه مشمولین نیز صادر شده و تحویل آن منوط به احراز شرایط  مندرج در بخشنامه نظام وظیفه به شرح ذیل می باشد :

  1. کارت پایان خدمت دوره ضرورت و کارت معافیت دایم .
  2. کارت معافیت موقت در مدت آعتبار آن (بدون غیبت اولیه).
  3. گواهی اشتغال به خدمت یا تحصیل در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی آموزش و پرورش سازمان کشتیرانی ج.ا.ا - آموزشگاه فنون هواپیمایی در ارتباط با متعهدین خدمت در سازمانهای مذکور( موضوع 6- 7- 8- 9 قانون وظیفه عمومی) و همچنین گواهی اشتغال به خدمت درمشاغل قضایی برای فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضایی موضوع ماده واحده مربوطه مصوب 9/11/73 مجلس شورای اسلامی.
  4. گواهی نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر استخدام در نیروهای مذکور.
  5. گواهی اشتغال به خدمت دوره ضرورت از نیروهای نظامی و انتظامی بدون قید غیبت اولیه.
  6. گواهی اشتغال به تحصیل در مقاطع دانشگاهی بالاتر با ذکر شماره و تاریخ معافیت تحصیلی در زمان اعتبار آن
  7. برگ اعزام به خدمت بدون مهر غیبت در مدت اعتبار آن.
  8. گواهی های صادره از سازمان وظیفه عمومی یا معاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استانها( و وظیفه عمومی تهران بزرگ و کرج) مبنی بر اینکه ذینفع حائز شرایط دریافت یکی از معافیت ها ( سه برادری موارد خاص و ...) یا کارت پایان خدمت میباشد( خدمت دوره ضرورت را به اتمام رسانده ) و کارت وی در حال صدور است.

پس از صدور گواهینامه موقت ،  صدور دانشنامه و اقدامات لازم انجام و جهت تائید به سازمان مرکزی ارسال می گردد.( درخصوص دریافت دانشنامه الزاماً اصل گواهینامه موقت باید به اداره دانش آموختگان عودت گردد.)

نکته : با توجه به اینکه صدور گواهینامه موقت در واحد دانشگاهی صورت می پذیرد بنابراین اداره دانش آموختگان مجاز به ارائه گواهی انشایی مبنی بر فراغت نبوده و بلافاصله بعداز بررسی پرونده ودرصورت نداشتن نقص گواهینامه موقت صادر و پس از تسویه حساب نسبت به تحویل آن اقدامات لازم صورت می پذیرد.

لازم به توضیح است دانشجویانی که بعداز گذراندن کلیه دروس دوره موفق به اخذ معدل کل حداقل 12 نشوند مدرک فارغ التحصیلی دریافت نمی کنند وبه درخواست دانشجو و بعدازانجام مراحل تسویه حساب ،ریزنمرات دروس گذرانده شده از طرف معاونت آموزشی واحد صادر خواهدشد. دانشجویانی که دارای شرایط فوق باشند و تمایل به دریافت مدرک دارند با مراجعه به اداره آموزش دانشکده مربوطه می توانند درصورت داشتن شرایط لازم با اخذ ماده 47 (نیمسال جبرانی )ودر صورت اخذ معدل کل حداقل 12 مدرک فارغ التحصیلی دریافت نمایند.