دریافت ریزنمرات امورخارجه

مدارک لازم جهت دریافت ریزنمرات امورخارجه:

دانش آموختگان می توانند در صورت نیاز پس از دریافت دانشنامه نسبت به اخذ ریزنمرات امور خارجه  اقدام نمایند:

 1. یک کپی از دانشنامه.
 2. ارائه فیش بانکی( واریز مبلغ 300000 ریال به شماره حساب 0104460446004 به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی).

نکته :   دانش آموختگانی که ازتاریخ 1399/10/01جهت دریافت ریزنمرات امورخارجه فیش واریزی ارائه نمایند،  طبق تعرفه جدید می بایست مبلغ 500000 ریال (پنجاه هزارتومان ) واریز نمایند.

* حفظ و نگهداری مدارک : دانش آموختگان می بایست در حفظ و نگهداری مدارک خود کوشا باشند ، از آنجائیکه تحویل دانشنامه  پایان تحصیلات منوط به استرداد اصل گواهینامه موقت می باشد در صورتیکه دانش آموخته گواهینامه موقت خود را مفقود نماید ، جهت دریافت دانشنامه می بایست مراحل ذیل را طی نماید :

 1. مراجعه به اداره فارغ التحصیلان واحد و تکمیل فرم اعلام مفقود شدن مدرک و درخواست دانشنامه .
 2. دریافت فرم مربوط به تهیه استشهاد محلی که حداقل به امضاء سه نفر رسیده باشد (یکی از امضاء ها در دفتر اسناد رسمی ثبت و تائید برسد ).
 3. تهیه آگهی فقدان مدرک تحصیلی و نشر آن در یکی از جراید کثیرالانتشار در سه نوبت و هر دو هفته یکبار و تحویل دو نسخه از هر آگهی به اداره فارغ التحصیلان .
 4. تحویل کلیه مدارک مندرج در بند های بالا به اداره دانش آموختگان جهت دریافت دانشنامه .
 • در صورتیکه دانش آموخته دانشنامه خود را مفقود نماید ، ضمن انجام کلیه موارد بالا می بایست مدارک ذیل را جهت صدور دانشنامه تحویل نماید :
  1. واریز مبلغ 2000000ریال (دویست هزار تومان )جهت مفقودی بار اول و7000000 ریال ( هفتصد هزارتوامان ) جهت مفقودی بار دوم به حساب شماره 01044600446004 و ارائه اصل فیش.
  2. ارائه یک عدد تمبر مالیاتی 10000 ریالی .
  3. ارائه 2 قطعه عکس 4×3 پشت نویسی شده با رعایت حجاب و شئونات اسلامی .
  4. پس از تحویل مدارک ذکر شده دانشنامه صادر وجهت تائید به اداره کل امور دانش آموختگان سازمان مرکزی ارسال خواهد شد .
 • با توجه به اینکه صدور مدرک المثنی (در صورت مفقود شدن، خرابی و یا غیر‌قابل استفاده شدن مدرک) مراحل قانونی طولانی و پیچیده‌ای را می بایست طی نماید، لذا از دانش آموخته محترم تقاضا می گردد پس از دریافت هرگونه مدرک تحصیلی اعم از گواهینامه موقت و دانشنامه نسبت به حفظ و نگهداری آن دقت لازم را به عمل آورند.