دریافت ریزنمرات امورخارجه

مدارک لازم جهت دریافت ریزنمرات امورخارجه:

دانش آموختگان می توانند در صورت نیاز پس از دریافت دانشنامه نسبت به اخذ ریزنمرات امور خارجه اقدام نمایند:

 1. یک کپی از دانشنامه.
 2. ارائه فیش بانکی( واریز مبلغ 300000 ریال به شماره حساب 0104460446004 به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی).

نکته : دانش آموختگانی که نیاز مبرم به دریافت ریز نمرات جهت ترجمه دارند بایستی در هنگام دریافت گواهینامه موقت مبلغ فوق الذکر را واریز و به اداره دانش آموختگان ارائه نمایندتادر اسرع وقت نسبت به صدور ریزنمرات و دانشنامه وارسال آن به سازمان مرکزی اقدامات لازم صورت پذیرد.

 

* حفظ و نگهداری مدارک : دانش آموختگان می بایست در حفظ و نگهداری مدارک خود کوشا باشند ، از آنجائیکه تحویل دانشنامه  پایان تحصیلات منوط به استرداد اصل گواهینامه موقت می باشد در صورتیکه دانش آموخته گواهینامه موقت خود را مفقود نماید ، جهت دریافت دانشنامه می بایست مراحل ذیل را طی نماید :

 1. مراجعه به اداره فارغ التحصیلان واحد و تکمیل فرم اعلام مفقود شدن مدرک و درخواست دانشنامه .
 2. دریافت فرم مربوط به تهیه استشهاد محلی که حداقل به امضاء سه نفر رسیده باشد (یکی از امضاء ها در دفتر اسناد رسمی ثبت و تائید برسد ).
 3. تهیه آگهی فقدان مدرک تحصیلی و نشر آن در یکی از جراید کثیرالانتشار در سه نوبت و هر دو هفته یکبار و تحویل دو نسخه از هر آگهی به اداره فارغ التحصیلان .
 4. تحویل کلیه مدارک مندرج در بند های بالا به اداره دانش آموختگان جهت دریافت دانشنامه .
 • در صورتیکه دانش آموخته دانشنامه خود را مفقود نماید ، ضمن انجام کلیه موارد بالا می بایست مدارک ذیل را جهت صدور دانشنامه تحویل نماید :
  1. واریز مبلغ 1500000 ریال (جهت مفقودی بار اول) و7000000 ریال جهت مفقودی بار دوم) به حساب شماره 01044600446004 و ارائه اصل فیش.
  2. ارائه یک عدد تمبر مالیاتی 10000 ریالی .
  3. ارائه 2 قطعه عکس 4×3 پشت نویسی شده با رعایت حجاب و شئونات اسلامی .
  4. پس از تحویل مدارک ذکر شده دانشنامه صادر وجهت تائید به اداره کل امور دانش آموختگان سازمان مرکزی ارسال خواهد شد .
 • با توجه به اینکه صدور مدرک المثنی (در صورت مفقود شدن، خرابی و یا غیر‌قابل استفاده شدن مدرک) مراحل قانونی طولانی و پیچیده‌ای را می بایست طی نماید، لذا از دانش آموخته محترم تقاضا می گردد پس از دریافت هرگونه مدرک تحصیلی اعم از گواهینامه موقت و دانشنامه نسبت به حفظ و نگهداری آن دقت لازم را به عمل آورند.