پذیرش بدون آزمون

پذیرش بدون آزمون دانش آموختگان ممتاز درمقطع بالاتر:

 دانش آموختگان هرسال تحصیلی که دارای شرایط ذیل باشند می توانند از تسهیلات پذیرش بدون آزمون در مقطع بالاتر استفاده نمایند. افراد مذکور بلافاصله بعد از اعلام نتایج امتحانات درترم آخرتحصیل وکسب نمره قبولی درکلیه دروس ضمن مراجعه به اداره امور دانشجویی دانشکده نسبت به تکمیل پرونده آموزشی خود اقدام نموده تا هرچه سریعتر نسبت به ارسال پرونده به اداره دانش آموختگان وصدور گواهینامه موقت و دانشنامه ، اقدامات لازم صورت پذیرد. درصورت عدم مراجعه به موقع وعدم ارسال پرونده به اداره دانش آموختگان و انقضاء مهلت ،این اداره هیچ مسئولیتی در قبال عدم پذیرش ممتازین ندارد.

نکته : دانشجویان ممتازی که درترم آخر دروسی مانند پروژه ، کارآموزی و کارورزی و پایان نامه دارند درصورت تمایل به استفاده از سهیمه ممتازین می بایست تا پایان ترم مذکور پروژه خودرا تکمیل و نمره قبولی را اخذ نمایند.

آیین نامه پذیرش بدون آزمون مقطع کاردانی در مقطع کارشناسی ناپیوسته::

ماده 1: معدل کل حداقل 18 داشته باشند.

1 1 دانشجویانی که دارای دروس معادلسازی شده باشند اگرچه دارای معدل بالای 18 باشند ،مشمول این آیین نامه نمی شوند.

2 1 دانشجویانی که از ماده 47 آیین نامه آموزشی ( نیمسال جبرانی)استفاده کرده باشند، مشمول این آیین نامه نمی شوند.

ماده 2 : جزء ده درصد دانش آموختگان برتر براساس تعداد ثبت نام شدگان واحددانشگاهی و یا مراکز آموزشی دررشته ذیربط ودر سال ورود باشند.

2 1 تعداد ده درصد براساس ظرفیت دوره محاسبه می شود.

2 2 رتبه اکتسابی داوطلب در مقطع کاردانی ملاک عمل قرار نمی گیرد.

ماده 3 حداکثر ظرف مدت چهار نیمسال فارغ التحصیل شده باشند.

3 1 دانشجویانی که از مرخصی بدون احتساب استفاده کرده اند درصورتی مشمول آیین نامه می شوند که مجموع تعداد نیمسالهای تحصیلی آنها از چهار نیمسال تجاوز نکرده باشد.

3 2 درصورتیکه دانشجو پس از چهار نیمسال بتواند براساس ضوابط و مقررات آموزشی با اخد درس معرفی به استاد درترم تابستان فارغ التحصیل شود، مشمول این آیین نامه می گردد. ترم تابستان جزو نیمسالهای تحصیلی محاسبه نمی گردد.

3 3 دانش آموختگان رشته هایی که براساس سرفصل مصوب طول مدت تحصیل آنان حداقل پنج نیمسال تعریف شده باشد می توانند از مزایای این آیین نامه برخوردار شود.(این موضوع شامل دروس پیش نیاز دانشگاهی نمی شود و تنها سرفصل مصوب ملاک عمل خواهد بود.)

ماده 4 : دانش آموختگان واجد شرایط هر سال تحصیلی  تنها برای یک بار و فقط در همان دوره امکان استفاده از آیین نامه را خواهندداشت.

ماده 5 : پذیرش دانشجو فقط دررشته همنام امکان پذیر است.

5 1 درصورتیکه گرایش دانش آموخته درمقطع کارشناسی ناپیوسته وجود نداشته باشد یکی از گرایشهای رشته مورد نظر دانش آموخته انتخاب شده درج می گردد.

5-2- پذیرش دررشته هایی که فاقد رشته همنام در مقطع کارشناسی ناپیوسته باشند با تشخیص مرکز آزمون صورت می پذیرد.

آیین نامه پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته درمقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:

ماده 1: معدل کل حداقل 17 داشته باشند.

1 1 دانشجویانی که دارای دروس معادلسازی شده باشند اگرچه دارای معدل بالای 17 باشند مشمول این آیین نامه نمی شوند.

2 1 دانشجویانی که از ماده 47 آیین نامه آموزشی ( نیمسال جبرانی)استفاده کرده باشند مشمول این آیین نامه نمی شوند.

ماده 2 : جزء ده درصد دانش آموختگان برتر براساس تعداد ثبت نام شدگان واحد دانشگاهی و یا مراکز آموزشی در رشته ذیربط و در سال ورود باشند.

2 1 تعداد ده درصد براساس ظرفیت دوره محاسبه می شود.

2 2 رتبه اکتسابی داوطلب در مقطع کارشناسی ناپیوسته یا کارشناسی پیوسته ملاک عمل قرار نمی گیرد.

ماده 3 حداکثر ظرف مدت چهار نیمسال درمقطع کارشناسی ناپیوسته و هشت نیمسال درمقطع کارشناسی پیوسته فارغ التحصیل شده باشند.

3 1 دانشجویانی که از مرخصی بدون احتساب استفاده کرده اند درصورتی مشمول آیین نامه می شوند که مجموع تعداد نیمسالهای تحصیلی آنها ازچهارنیمسال درمقطع کارشناسی ناپیوسته و هشت نیمسال درمقطع کارشناسی پیوسته تجاوز نکرده باشد.

3 2 درصورتیکه دانشجو پس ازچهار نیمسال درمقطع کارشناسی ناپیوسته و هشت نیمسال درمقطع کارشناسی پیوسته بتواند براساس ضوابط و مقررات آموزشی با اخد درس معرفی به استاد درترم تابستان فارغ التحصیل شود مشمول این آیین نامه می گردد.ترم تابستان جزو نیمسالهای تحصیلی محاسبه نمی گردد.

3 3 دانش آموختگان رشته های مقطع کارشناسی ناپیوسته که براساس سرفصل مصوب طول مدت تحصیل آنان حداقل پنج نیمسال تعریف شده باشد می توانند از مزایای این آیین نامه برخوردار شود.(این موضوع شامل دروس پیش نیاز دانشگاهی نمی شود و تنها سرفصل مصوب ملاک عمل خواهد بود.)

ماده 4 : دانش آموختگان واجد شرایط هر سال تحصیلی تنها برای یک بار و فقط در همان دوره امکان استفاده از آیین نامه را خواهند داشت.

ماده 5 : پذیرش دانشجو فقط دررشته همنام امکان پذیر است.

5 1 درصورتیکه گرایش دانش آموخته درمقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته وجود نداشته باشد یکی از گرایشهای رشته مورد نظر دانش آموخته انتخاب شده درج می گردد.

5-2- پذیرش دررشته هایی که فاقد رشته همنام در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته باشند با تشخیص مرکز آزمون صورت می پذیرد.

نحوه معرفی دانش آموختگان ممتاز:

اداره آموزش دانشکده ها موظف هستند تا درپایان هرسال تحصیلی (پایان شهریور) نبست به استخراج اسامی دانش آموختگان دارای شرایط فوق اقدام وضمن ارسال لیست اسامی فوق به دانش آموختگان واحد، یک نسخه از لیست اسامی را به اداره امور دانشجویی دانشکده تحویل دهند تا این اداره نسبت به بررسی و تکمیل پرونده آموزشی آنها اقدام وحداکثر تا 15 مهرهرسال، پرونده افراد فوق را به اداره دانش آموختگان تحویل دهد .اداره فارغ التحصیلان واحد می بایست اقدامات لازم رادرخصوص بررسی پر دانش آموختگان پرونده و صدورگواهینامه موقت و دانشنامه پایان تحصیلات انجام دهد و دانشنامه دانش آموخته ممتاز را تا 15 آبان هرسال، به اداره کل دانش آموختگان سازمان مرکزی ارسال نماید .

دانشجویان واجد شرایط می بایست بعد از اطمینان از تکمیل شدن پرونده دراداره دانش آموختگان ،نسبت به درج درخواست خود درزمان شروع ثبت نام شرکت در آزمون مقطع کارشناسی درسایت مرکز آزمون اقدام نمایند. و قسمت شرکت در سهمیه بدون آزمون راتکمیل نمایند.

تبصره 1 : پذیرفته شدگان تنها مجاز به تحصیل درواحد دانشگاهی تعیین شده توسط مرکز آزمون خواهند بود ودرصورت عدم ثبت نام پذیرش آنها کان لم یکن تلقی خواهدشد.

تبصره 2 : دانشجویانی که از طریق این آیین نامه در واحدهای دانشگاهی ثبت نام می کنند حق درخواست انتقال به سایر واحدهای دانشگاهی را نخواهند داشت.

تبصره 3 مرکزآزمون دانشگاه بعد از انقضاء مهلت مقرر، واجدین شرایط پذیرش را براساس معدل رتبه بندی نموده و باتوجه به ظرفیت مربوطه جهت این افراد پذیرش آنهارا با اولویت واحد تحصیلی ،استان محل سکونت ، منطقه دانشگاهی محل سکونت و نهایتا به صورت کشوری انجام خواهد داد و ارسال پرونده فارغ التحصیلی به منزله قبولی تلقی نمی گردد.

نکته : باتوجه به تجربه سنوات گذشته به دانشجویان محترم توصیه می گردد علاوه بر استفاده از سهمیه بدون آزمون حتما آزمون مربوطه نیز شرکت کنند تا درصورت عدم قبولی از طریق سهمیه بدون آزمون خود را از شانس قبولی از طریق شرکت درآزمون محروم نکنند.