اتباع خارجی

*نحوه تحویل مدارک فارغ التحصیلان اتباع خارجی

باتوجه به بخشنامه های مربوطه وبراساس مقررات مربوط به اتباع خارجی ، تحویل مدارک دانش آموختگان و ریزنمرات دانش آموختگان غیرایرانی موکول به داشتن گذرنامه (خارجی) وروادید خروج قطعی آنان از کشور می باشد. بمنظور تائید وضعیت این قبیل افراد ومحرز شدن شرایط آنان برای دریافت مدرک فراغت از تحصیل ،لازم است مراتب فراغت از تحصیل ایشان با ارسال نامه ای به معاونت محترم اموربین الملل دانشگاه منعکس گردد تا مجوز تحویل مدارک آنان ازسوی اداره دانشجویان غیرایرانی صادر گردد.

درصورتیکه دانش آموخته غیرایرانی بلافاصله درمقطع بالاتر دردانشگاهی (اعم از دانشگاه آزاد و دولتی) پذیرفته شوند ، درصورت درخواست دانشگاه محل تحصیل مقطع بالاتر ، واحدهای دانشگاهی ضمن بررسی ، مجاز می باشند با رعایت سایر مقررات ، اصل دانشنامه و ریز نمرات را بدون آنکه به دانشجو تحویل نمایند به دانشگاه درخواست کننده ارسال نمایند.