دانشکده علوم پایه

 

بسمه تعالی

لیست دانشجویان ممتاز در نیمسال دوم 93- 92 دانشکده علوم پایه

 

جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی 89

یاسمن  صالحی

53/19

890095105

اول

 

آرزو  منیری

03/18

890095165

دوم

 

شیرین  ناصری راد

17

890095173

سوم

 

جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی 90

علی  اردلان

09/19

900485919

اول

 

مهدی  کاشانی

98/18

900486892

دوم

 

صمد  خدایی سارخانلو

33/18

900485182

سوم

 

جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی 92

شهرام  باقری فخرآباد

97/18

920653309

اول

 

طاهر  اقدمی

14/17

920222597

دوم

 

.............

.......

.................

سوم

 

زیست شناسی علوم جانوری کارشناسی 90

فاطمه  رسولی

66/18

900484443

اول

 

احمد  قاسمی

65/17

900560979

دوم

 

شکوفه  کاوشی

57/17

900677965

سوم

 

زیست شناسی علوم جانوری کارشناسی 91

سیده فاطمه  سیدعلوی

20/19

910800303

اول

 

سحرسادات  طباطبایی

05/19

910291378

دوم

 

فرناز  پارسا

01/19

911152297

سوم

 

زیست شناسی علوم جانوری کارشناسی 92

نرگس  عبدالله نژاد جلده باخانی

19

920169881

اول

 

مژگان  میبدیان

58/17

920169337

دوم

 

مهدیار  رمقی

53/17

920169293

سوم

 

زیست شناسی بیوشیمی کارشناسی 90

حمیده  صدری انباردان

61/19

900500484

اول

 

یاسمن   فرخی

26/19

900449960

دوم

 

سمیه  حقی طارونی

19

900561511

سوم

 

زیست شناسی بیوشیمی کارشناسی 92

لیلا  صمدی

50/19

920387499

اول

 

زهرا  نجارزاده

88/18

920352498

دوم

 

آرزو  حسینی ترکی

01/18

920386171

سوم

 

زیست شناسی میکروبیولوژی کارشناسی 89

سحرسادات  مهرابی لواسانی

93/18

890092849

اول

 

پگاه  صدیقی آورزمان

59/18

890092777

دوم

 

پریسا  بدیعی یانبلاغ

52/18

890092628

سوم

 

زیست شناسی میکروبیولوژی کارشناسی 90

محدثه  قربانعلی زادگان

20

900434157

اول

 

مژده  ریاحی

29/19

900454356

دوم

 

هلیا  شاه حسینی

82/18

900552815

سوم

 

زیست شناسی میکروبیولوژی کارشناسی 91

فرناز  حبیبا

80/19

910142907

اول

 

سمیه  پاک نهاد

54/19

910034137

دوم

 

عارفه  عزیزی

45/19

910230976

سوم

 

زیست شناسی میکروبیولوژی کارشناسی 92

زهرا  قره داغی

88/19

920324738

اول

 

حامد  ابی پور

76/19

920437348

دوم

 

سمانه  طایفی

53/19

920336060

سوم

 

شیمی محض کارشناسی 91

زهرا  آبیارجو

20

910085201

اول

 

داود  مصطفی لو

03/18

911159028

دوم

 

بتول  بهزاد کویجی

99/17

911162795

سوم

 

شیمی محض کارشناسی 92

زهرا  صفری

53/19

920203340

اول

 

فاطمه  جلیلی

97/18

922027169

دوم

 

سهیلا  فرج الهی

63/17

920221421

سوم

 

شیمی کاربردی کارشناسی 89

نیلوفر  طالقانی

11/17

890093982

اول

 

...............

...........

.......................

دوم

 

...................

...........

.................

سوم

 

شیمی کاربردی کارشناسی 90

سهیلا   پور اکبری

21/19

900584832

اول

 

آناهیتا  حمدی زاده

02/19

900485202

دوم

 

فایزه  صفری ممقانی

19

900485205

سوم

 

شیمی کاربردی کارشناسی 91

زری  واحدی زرنقی

10/19

910171347

اول

 

زهرا  توحید لو

48/18

910102972

دوم

 

محیا  امان زاده

46/18

910271947

سوم

 

شیمی کاربردی کارشناسی 92

طاهره  حضوری ورنیاب

63/19

920330073

اول

 

سعید  ارجمند صوفلو

25/19

920427513

دوم

 

سحر  محمد جواد

53/18

920653269

سوم

 

زیست شناسی عمومی 89

آرش  آقاعلی

01/17

890548271

اول

 

..........

..........

.............

دوم

 

.............

.........

................

سوم

 

 

زیست شناسی عمومی 90

معصومه  حضرتی شیخ جان

09/19

900485437

اول

 

سحر  خادم پور خلیفه لو

88/17

900678074

دوم

 

..............

.........

.................

سوم

 

زیست شناسی عمومی 91

لیلا  امیرپورقوناققران

90/19

910061553

اول

 

ریحانه  بهروزی اطهر

47/19

910147229

دوم

 

فریبا چناری

93/17

910277308

سوم

 
 

زیست شناسی عمومی 92

سمانه  قشقایی باغخواص

21/18

920655849

اول

 

سید امیر  بختیاری

75/17

920190394

دوم

 

...............

............

..............

سوم

 

زیست شناسی گیاهی  کارشناسی 88

سیده مهسا  حمزه

20/17

880564916

اول

 

.............

.......

............

دوم

 

............

........

.............

سوم

 

زیست شناسی گیاهی کارشناسی 90

سمانه  مردانه

72/18

900486760

اول

 

سحر  کلهر

09/17

900487849

دوم

 

.............

......

...............

سوم

 

زیست شناسی گیاهی کارشناسی 91

آرش  نوروزی گلدیانی

55/18

910306703

اول

 

نرگس  زارعین

24/17

910230874

دوم

 

............

......

..............

سوم

 

زیست شناسی علوم گیاهی کارشناسی ارشد 92

معصومه  رجعتی قزوینی

20/19

920070882

اول

 

مهری  محبی

80/18

920562740

دوم

 

مریم   علی آبادی

60/18

920086518

سوم

 

دبیری علوم تجربی کارشناسی 91

فروغ  زارعی قنواتی

93/19

911192821

اول

 

زهرا  مرسلی

67/19

911206182

دوم

 

مهسا  تنهایی

40/19

911215169

سوم

 

علوم تجربی کاردانی 91

معصومه  ابری ابرغانی

37/19

911832468

اول

 

رویا  کریمی دویل

71/18

910824951

دوم

 

معصومه  مقدم

90/17

910088238

سوم

 

فاطمه  سلیمانی کردقشلاقی

90/17

910303549

سوم

 

زمین شناسی کارشناسی 91

زهرا   رسول زاده نمین

63/18

910820097

اول

 

.................

.........

.................

دوم

 

.................

.........

...................

سوم

 

زمین شناسی کارشناسی ارشد 92

محمدامین  آقایی

18/17

920151738

اول

 

سپیده  آقاویردی زاد زاغه

08/17

920129569

دوم

 

................

...........

.................

سوم